อัตลักษณ์ขององค์กร
(Corporate Identity)

ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ สามารถดาวน์โหลดโลโก้ (Logo), สัญลักษณ์ และ เครื่องหมาย ของเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือเพื่อใช้งานในสื่อต่างๆ โดยมิให้มีการดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ
รูปแบบโลโก้
โค้ดสี