อัตลักษณ์ขององค์กร
(Corporate Identity)

  ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ สามารถดาวน์โหลดโลโก้ (Logo), สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย ของเว็บไซต์ต่างๆ ในเครือเพื่อ ไปใช้งานในสื่อต่างๆ โดยมิให้มีการดัดแปลง หรือปรับเปลี่ยนใดๆ หากนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ และห้ามนำไปใช้เป็นเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ไม่ใช่ของ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รูปแบบโลโก้
โค้ดสี