สมัครงาน หางาน IT กับเรา

สมัครงาน หางาน IT กับเรา

นักศึกษาฝึกงาน
ผู้แทนขายกลุ่มลูกค้างานโครงการ (Project Sales Executive)

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 18 เม.ย. 2565
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
ตำแหน่ง
ผู้แทนขายกลุ่มลูกค้างานโครงการ (Project Sales Executive)
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
2 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านการขาย ซอฟต์แวร์ หรือโซลูชันให้กับองค์กร หรือภาครัฐ (B2B หรือ B2G) ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 • ซื่อสัตย์ สุจริต วางตัวเป็นกลาง และโปร่งใส
 • เป็นที่ปรึกษาและสามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ทีมงานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • Bachelor's degree or higher.
 • Male or Female, aged 28 years or over.
 • At least 2 years of working experience in B2B or B2G projects software selling or IT solutions products.
 • Proficient in using computers and Microsoft Office programs.
 • Enthusiasm, high responsibility, follow up and deliver the work within the specified time.
 • Have prudence in considering and diagnosing operations.
 • Honest, Neutrality and Transparency.
 • Good team player.
 • Have good human relations.
รายละเอียดงาน
 • หาลูกค้าใหม่และโอกาสในการขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขายที่กำหนดไว้
 • พัฒนาและใช้กลยุทธ์การขาย หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า หรือโซลูชั่นของบริษัท ให้กับลูกค้าองค์กรและภาครัฐ
 • เข้าหา และเข้าเยี่ยมลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการ ด้วยการสื่อสารข้อมูลอย่างชำนาญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และ โซลูชันด้านไอที ของบริษัท
 • เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมการประมูลโครงการกับลูกค้า
 • ปิดการขาย และติดตามงานจนเสร็จสิ้นขั้นตอนการเก็บเงิน
 • ติดตามความคืบหน้า และจัดทำรายงานพร้อมคำแนะนำให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • Seek a new client and sales opportunity and Achieve predetermined sales targets.
 • Developing and implementing sales strategies, securing new business opportunities and establishing a superior solution image to corporate and government customers.
 • Approaching, visiting and presenting customers by skillfully communicating information about the company's software and solution.
 • Prepare all related documents and deal with project auctions with clients.
 • Closing sales & managing until the payment is completed.
 • Track progress and customize reports with insightful recommendations to a related team.
 • Coordinate with related departments and ensure operations run smoothly.
 • Other tasks as assigned by the superior.
เงินเดือน
  20,000 - 30,000 บาท +
  ค่าคอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี ตามผลประกอบการ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

นักศึกษาฝึกงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (Accounting & Finance Manager)

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 17 มี.ค. 2565
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (Accounting & Finance Manager)
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
มีประสบการณ์งานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี/กฎหมายภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน เป็นอย่างดี
 • ชำนาญการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
 • ซื่อสัตย์ สุจริต วางตัวเป็นกลาง และโปร่งใส
 • เป็นที่ปรึกษาและสามารถให้คำแนะนำ แก้ปัญหาให้ทีมงานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

 • Bachelor's degree or higher.
 • Female, aged 40 years or over.
 • At least 5 years of working experience in accounting and at least 3 years of working experience as an account manager.
 • Have knowledge of accounting principles Tax/Tax Law and internal accounting controls as well.
 • Proficient in using computers and Microsoft Office programs.
 • Enthusiasm, high responsibility, follow up and deliver the work within the specified time.
 • Have prudence in considering and diagnosing operations.
 • Honest, Neutrality and Transparency.
 • Being a consultant and able to give a good advice to solve problems for the team.
 • Have good human relations.
รายละเอียดงาน
 • [หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบัญชี]
 • คำนวนและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีทุกประเภททั้งรายรับ ต้นทุน รายจ่าย และการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบัญชี
 • ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ความถูกต้องครบถ้วนของ บันทึกรายได้ค้างรับ และรายจ่ายค้างจ่ายประจำเดือนของงานที่งานที่ยังไม่สำเร็จ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ณ สิ้นงวดบัญชี
 • ควบคุมและตรวจสอบ การเบิกจ่ายทางบัญชี-การเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและนโยบายบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปิดงบกำไรขาดทุน งบดุล และกระแสเงินสด รายเดือน และรายปี
 • ควบคุมดูแลการกระทบยอดรายงานทางภาษีทุกชนิด เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ.30, ภ.พ.36 กับบัญชีคุม และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
 • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ และสรุปผลประกอบการ และสถานะการเงินในแต่ละเดือน ให้ทางผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
 • จัดทำงบประมาณกำไรขาดทุนล่วงหน้า 1-5 ปี เพื่อใช้กำหนดนโยบาย และวางแผนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการเติบโต
 • ประสานงานกับแผนกอื่นเพื่อพัฒนา และปรับปรุงระบบการทำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ ค่าใช้จ่าย
 • ประสานงาน และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • [หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน]
 • ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการเงินทั้งรับและจ่าย
 • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารต่างๆ ทั้งในด้านแหล่งเงินทุน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • จัดทำงบประมาณกระแสเงินสดล่วงหน้า

 • [Accounting Responsibilities]
 • Calculate and verify the accuracy of all types of accounting documents, including income, costs, expenses, and accounting records correctly and in accordance with the rules and accounting standards.
 • Check and analyze the accuracy and completeness of record accrued income and monthly accrued expenses of unsuccessful or pending work.
 • Check the correctness of inventories, accounts receivable and payable at the end of the accounting period.
 • Control and check Accounting-financial disbursement to be accurate, complete and in accordance with the regulations and company policies.
 • Verify the accuracy of monthly sales tax and withholding tax reports. to submit VAT.
 • Close the profit and loss statement, balance sheet and cash flow for a monthly and yearly.
 • Supervise the reconciliation of all types of tax reports such as P.N.D.3, P.N.D.53, P.N.D.54, P.N.D.30, P.N.D.36 with the control account and submit the report to the Revenue Department.
 • Prepare a report, analyze and summarize the performance and financial status each month to the management and related persons to use it as information for planning and decision making.
 • Prepare a profit and loss budget in advance for 1-5 years to be used to formulate policies and business plans in accordance with the growth goals.
 • Coordinate with other departments to develop and improve various working systems in accordance with the collection of income and expenses.
 • Coordinate and prepare various reports for the audit of the company's account.
 • Other tasks assigned by the supervisor.
 • [Financial Responsibilities]
 • Verify the correctness of the financial status of both receiving and paying.
 • Liaise with various bank officers in terms of funding sources and fees.
 • Prepare cash flow budget in advance.
เงินเดือน
  35,000 บาท - 45,000 บาท
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี ตามผลประกอบการ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

นักศึกษาฝึกงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า - Account Executive (AE)

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 10 ก.พ. 2565
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า - Account Executive (AE)
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
มีประสบการณ์การในด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การในด้านการขายหรือการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ขายงาน Agency หรือ สื่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีบุคลิกภาพดี ทำงานเชิงรุก มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น ชอบออกพบปะลูกค้า และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถติดต่อประสานงานและจัดสรรงานได้ดีเยี่ยม
 • หากมีความรู้ด้าน Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Female, age 26 years old up.
 • Bachelor’s degree in related fields.
 • At least 2 years of experience in sales and marketing. If you have experience in online advertising sales will be advantage.
 • Able to work under pressure.
 • Pleasant personality, pro-active, enthusiastic, self-motivated, outgoing and creative.
 • Excellent communication and organizational skills.
 • Knowledge in digital marketing is a plus.
รายละเอียดงาน
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อ ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานฝ่ายผลิตเนื้อหา (Content Production) และฝ่ายออกแบบ (Graphic Designer)
 • ดูแลลูกค้าและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆ สร้างยอดขายให้กับบริษัทตามเป้าหมายที่กำหนด
 • เข้าประชุมและรับบรีฟงานจากลูกค้า เก็บรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • สามารถถ่ายทอดให้กับทีมงานที่รับผิดชอบได้ อย่างตรงจุดประสงค์และครบถ้วน
 • ติดตามงานและตรวจสอบความถูกต้องของงาน ให้ตรงตามที่ได้รับบรีฟมาจากลูกค้าและส่งงานได้ตรงตามกำหนดเวลา
 • สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนงานก่อนเริ่มงาน (Proposal)
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Report) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Efficient in presenting company product and service to customers.
 • Cooperate with clients and all related parties such as Content Production and Graphic Designer.
 • Dealing and maintain long term customer relationship.
 • Finding new clients according to the company's KPIs.
 • Get briefing from clients and can make a good communicate to related team.
 • Monitor and solve the problem to ensure campaign can run perfectly.
 • Planning and prepare proposal.
 • Report to team lead and management.
เงินเดือน
  15,000-25,000 บาท +
  ค่าคอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี ตามผลประกอบการ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

นักศึกษาฝึกงาน
Graphic Designer

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
การศึกษา
คอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
ตำแหน่ง
Graphic Designer
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Premier เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน

รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบรชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟิกหน้าเว็บ
 • ตัดต่อวิดีโอประกอบบทความ
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาฝึกงาน
Web Content Editor

2 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง
Web Content Editor
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน

รายละเอียดงาน
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาฝึกงาน
Sales E-Commerce

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
การศึกษา
การตลาด / การขาย
ตำแหน่ง
Sales E-Commerce
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน

รายละเอียดงาน
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6
อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา (ซอยสาทร 10) ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
blank

สนใจร่วมงานกับไทยแวร์ฯ

สมัครงาน
* เฉพาะไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง และ วิดีโอ
* ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 8 MB.