สมัครงาน หางาน IT กับเรา

นักศึกษาฝึกงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล และธุรการ
(HR Officer and Administrator)

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 14 พ.ค. 2567
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล และธุรการ (HR Officer and Administrator)
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
2 - 5 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงาน
 • ความสามารถในการเป็นพันธมิตรและสื่อสารอย่างชัดเจนและรัดกุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
 • มีความรู้ดวามเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Female-Male age 30 - 35 years old.
 • Bachelor's degree Human Resources or related fields.
 • At least 2 years experience in human resources department.
 • Leadership, diligence, patience, enthusiasm Have a good attitude towards work and colleagues work well under pressure.
 • Ability to build and maintain positive relationships with employees.
 • Ability to partner and communicate clearly and concisely with all stakeholders.
 • Good knowledge and understanding of labor laws and social security laws.
 • Start working immediately will be an advantage.
รายละเอียดงาน
 • วางแผนกลยุทธ์การสรรหา และคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ
 • จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บริหารต่อไป
 • ฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอื่นๆ
 • บันทึกประวัติพนักงานลงในระบบ
 • ประเมินผลการทดลองงาน
 • ดึงประวัติ ขาด ลา มาสายพนักงาน จากระบบ Time Attendance
 • แจ้ง เข้า-ออก ประกันสังคมเบิกสิทธิประกันสังคมให้พนักงาน
 • แจ้ง เข้า-ออก ประกันกลุ่มดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
 • กำกับดูแลงานบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • วางแผนงานประจำปี และแผนภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ร่วมกับผู้บริหาร
 • ดูเเลงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ทั้งระบบ เงินเดือน สวัสดิการ สรรหา แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน และแรงงานต่างด่าว
 • จัดทำสรุปรายการ KPI การสรรหาประจำไตรมาส และประจำปีให้ผู้บริหารรับทราบ
 • จัดกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การจัด Workshop ภายใน, กิจกรรมกีฬาสีภายใน, กิจกรรมวันปีใหม่, ทำบุญบริษัท และอื่นๆ
 • ประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • Plan recruitment strategies and select personnel to keep up with the needs of the company.
 • Prepare an employment contract and all related documents for management approval.
 • Conduct a new employee orientation, training etc.
 • Record the employee history into the system.
 • Evaluate the results of the trial during the probation period.
 • Time Attendance retrieves the history of absent, leave, late arrivals of employees.
 • Notify in-out social security, help to process social security rights for employees.
 • Notify in-out group insurance and takes care of various employee benefits.
 • Supervise the management and development of human resources.
 • Plan the annual work plan and overall chart of human resource management of the company together with the executives.
 • Take care of human resource management (HRM), including salary, welfare, recruitment, labor relations, labor laws and foreign workers.
 • Prepare a summary of the quarterly recruitment KPI list. and annually to the executives for acknowledgment.
 • Organize internal activities such as internal workshops, sports day, New Year's activity, merit making ceremony and others.
 • Coordinate both internal departments and outside the company.
 • Other assigned tasks.
เงินเดือน
  20,000 บาท - 25,000 บาท
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี ตามผลประกอบการ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

นักศึกษาฝึกงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายธุรกิจขนาดใหญ่
(Enterprise sales)

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 14 พ.ค. 2567
การศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise sales)
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือระดับการศึกษาที่สูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในงานขายในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็น
 • ประสบการณ์ในการขายกับบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้าน CRM หรือผู้ให้บริการ CRM ชั้นนำเป็นประโยชน์
 • มีทักษะในการนำเสนอ สื่อสาร ต่อรอง และมีความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่น
 • มีลักษณะที่มีความเป็นมืออาชีพและมีบุคลิกภาพที่น่ารัก
 • คิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น คล่องตัว มุ่งหวังสู่เป้าหมายและให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเอกลักษณ์
 • มีภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดได้เป็นอย่างดี
 • ความรู้ความเข้าใจใน Salesforce CRM เป็นประโยชน์เสริม

 • Bachelor’s degree in business administration, Marketing, Computer Science or higher in any related field.
 • A minimum of 5 years’ experience in Sales of IT industry is a must.
 • Sales experience with CRM consulting firms or leading CRM Vendors is a plus.
 • Good presentation, communication, negotiation, and interpersonal skills.
 • Professional look with pleasant personality.
 • Creative, initiative, proactive, goal-oriented and customer oriented.
 • Good command of written and spoken English.
 • Familiar with Salesforce CRM is a plus
รายละเอียดงาน
 • สร้างโอกาสใหม่ หากำลังค้นหาลูกค้าใหม่ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและชี้แจงขอบเขตของงาน
 • วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจและวัตถุประสงค์ของลูกค้าเพื่อเสนอวิธีการที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่า
 • ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับทีมพรีเซลส์ ทีมที่ให้คำปรึกษา และทีมเทคนิคเพื่อเสนอวิธีการแข่งขันและข้อได้เปรียบในการเสนอให้กับลูกค้าที่เป็นคู่ค้า
 • สื่อสารและติดตามผลกับลูกค้าเพื่อทำให้กลายเป็นลูกค้า
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือวิธีการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เป็นไปได้
 • สร้างการพยากรณ์ยอดขายและสร้างรายได้จากการขายเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ให้การสนับสนุนหลังการขายเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจ
 • เป็นตัวแทนของบริษัทในการรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
 • รับผิดชอบในงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือคู่ค้าในพื้นที่งานขาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

 • Generate leads, seek new prospects, and create customer opportunities.
 • Get customer’s requirement and clarify scope of work.
 • Analyze prospect’s business requirements and application objectives to propose appropriate together with value-added solutions.
 • Work closely with presales, consulting, and technical team to come up with solution / gain competitive advantage to propose to prospect customer.
 • Communicate and follow up with prospects to turn to be customers.
 • Advise offering products or solutions to customers or prospects.
 • Create sales forecast and generate sales revenue to meet defined target.
 • Conduct post-sales support to ensure customer satisfaction.
 • Responsible for any other ad-hoc assignments relating to customer or prospect in sales area.
 • Build long-term customer relationships.
 • Create sales forecast and generate sales revenue to meet defined target.
 • Conduct post-sales support to ensure customer satisfaction.
 • To be representative of company to gather issues and feedback from customer.
 • Responsible for any other ad-hoc assignments relating to customer or prospect in sales area.
เงินเดือน
  30,000 - 40,000 /เดือน
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี ตามผลประกอบการ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

นักศึกษาฝึกงาน
นักพัฒนาระบบ Python
(Python Developer)

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 2 เม.ย. 2567
การศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
ตำแหน่ง
นักพัฒนาระบบ Python (Python Developer)
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
พนักงานประจำ
ประสบการณ์
2 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Python, OpenCV, และ NumPy
 • มีความรู้ในด้าน Front-end Development เช่น HTML, CSS, JavaScript, และ React จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับระบบฐานข้อมูลสัมพัทธ์ เช่น PostgreSQL, MySQL, SQLite และอื่น ๆ
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ แต่ผู้สมัครต้องมีผลงานที่น่าสนใจ
 • มีทักษะดีในการประสานงานกับแผนกภายใน และภายนอก
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและความเข้าใจที่ดี

 • 2 years+ of experience as a Python, OpenCV, NumPy developer.
 • Knowledge of front-end development (HTML, CSS, JS, React) is a plus.
 • Proficient in working with relational databases (PostgreSQL, MySQL, SQLite, and others).
 • Fresh graduates are also welcome, but the candidate MUST present a strong/impressive portfolio.
 • Good skills in coordinating with internal and external departments.
 • Good working under pressure.
 • Good problem solving and comprehension skills.
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาแอปพลิเคชันที่ใช้เกี่ยวกับ Python, โมดูล และคุณสมบัติอื่นๆที่ใช้ Python โดยใช้วิธีการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Python ที่มีอยู่ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีข้อจำกัดให้ดีขึ้นและมั่นใจในการขยายเครือข่าย
 • สามารถทำงานร่วมกับ External APIs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับการทำงานของระบบและทำให้การทำงานมีความชำนาญลื่นไหล ร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ หรือภายนอก
 • ให้ความร่วมมือกับทีมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผลิตภัณฑ์, ออกแบบ, วิศวกรรม) เพื่อเข้าใจความต้องการทางธุรกิจให้ตรงกันและแปลงระบบเพื่อเกิดการใช้งานทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้และทักษะในอุตสาหกรรมอย่างดี มีความรู้ใหม่ ๆ และมีเทคนิคใหม่ ๆ และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ในงานได้ (แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเพื่อนร่วมทีมด้วย)

 • Design, develop, and maintain Python-based application, modules, and features using efficient coding practices.
 • Optimize and maintain existing Python applications, addressing performance bottlenecks and ensuring scalability.
 • Integrate external APIs to enhance system functionality and ensure seamless interactions with third-party services.
 • Collaborate with cross-functional teams (e.g., product, design, engineering) to understand business requirements and translate them into effective technical solutions.
 • Keep up with industry best practices, new knowledge, new techniques and can apply them to your work with the agreement from the team.
เงินเดือน
  ตามประสบการณ์หรือตามที่ตกลง
สวัสดิการ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง ในกรณีทำงานนอกสถานที่
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี ตามผลประกอบการ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

นักศึกษาฝึกงาน
นักเขียนคอนเทนต์อิสระบนเว็บไซต์
(Freelance Website Content Writer)

2 ตำแหน่ง
วันประกาศ 6 ก.พ. 2024
การศึกษา
ตำแหน่ง
นักเขียนคอนเทนต์อิสระบนเว็บไซต์ Freelance Website Content Writer
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
Part-Time
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • รู้วิธีค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 • สามารถอ่าน และเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชืนชอบข่าวสารในแวดวงไอที และเทคโนโลยี
 • สามารถเลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม เพื่อเขียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับ SEO
 • มีประสบการณ์ในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ และอาจพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing หรือ Social Media

รายละเอียดงาน
 • เขียนข่าว หรือบทความ จำนวนอย่างน้อย 2 ชิ้น ต่อสัปดาห์
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาฝึกงาน
Graphic Designer

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
การศึกษา
คอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
ตำแหน่ง
Graphic Designer
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator และ Adobe Premier เป็น
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์
 • มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์อยู่บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ / มัลติมีเดีย / กราฟิก
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน

รายละเอียดงาน
 • ออกแบบแบนเนอร์, โบรชัวร์, โปสเตอร์ , กราฟิกหน้าเว็บ
 • ตัดต่อวิดีโอประกอบบทความ
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาฝึกงาน
Web Content Editor

2 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง
Web Content Editor
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความสนใจอ่านข่าวสาร และความรู้ด้านเทคโนโลยีไอทีอยู่เสมอ
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน

รายละเอียดงาน
 • ดูแลข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

นักศึกษาฝึกงาน
Sales E-Commerce

1 ตำแหน่ง
วันประกาศ 28 พ.ค. 2021
การศึกษา
การตลาด / การขาย
ตำแหน่ง
Sales E-Commerce
พื้นที่
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล
ลักษณะงาน
นักศึกษาฝึกงาน
ประสบการณ์
-
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ในเรื่อง Computer และ Website
 • สื่อสารภาษาไทยได้ดีทั้งพูดและเขียน

รายละเอียดงาน
 • ดูแลรายการสินค้าใน Thaiware Shop
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบี้องต้น
 • ค้นหา และ อัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์
เงินเดือน
  ไม่ระบุ
สวัสดิการ
ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69/6
อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3
ซอยศึกษาวิทยา (ซอยสาทร 10) ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
blank

สนใจร่วมงานกับไทยแวร์ฯ

สมัครงาน

* เฉพาะไฟล์ .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .mp3, .wav, .ogg, .m4a, .wma, .mp4, .wmv, .mov และ .avi

* ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 8 MB.